ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ FSC-STD-40-004

Το όραμα της Εταιρίας είναι η καθιέρωση της στην αγορά με βάση την προστασία του περιβάλλοντος, την ικανοποίηση των πελατών και την ασφάλεια των εργαζομένων. H εταιρική μας υπευθυνότητα και επιχειρηματική ηθική μας οδήγησαν να ενσωματώσουμε αξίες στην στρατηγική μας, οι οποίες επιτεύχθηκαν από:

 • Την καλύτερη οικονομική ανάπτυξη για την κοινωνία και την εταιρία.
 • Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του.
 • Την Περιβαλλοντική προστασία.

Η δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος μας οδήγησε να υιοθετήσουμε τις αρχές του Forest Stewardship Council® (FSC®) και να υποστηρίζουμε την περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά ωφέλιμη και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών.

Δηλώνουμε και δεσμευόμαστε ότι η Εταιρία Multibags λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να διασφαλίσει ότι δεν εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Παράνομη υλοτομία ή το εμπόριο παράνομης ξυλείας και δασικών προϊόντων.
 • Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα των δασών.
 • Καταστροφή της διατήρησης αξιών στον τομέα των δασών.
 • Σημαντική μετατροπή των δασών σε φυτείες για μη δασική εκμετάλλευση.
 • Εισαγωγή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στον τομέα των δασών.
 • Παραβίαση των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, 1998.
 • Παραβίαση των βασικών εργασιακών απαιτήσεων όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το FSC- STD-40-004:
 • Παιδική εργασία
 • Καταναγκαστική εργασία
 • Διακρίσεις
 • Ελευθερία του συνεταιρίζεσθε

Η πιστοποίηση της Εταιρίας Multibags έγινε με βάση το πρότυπο FSC- STD-40-004 και περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση της εμπορίας, διακίνησης & αποθήκευσης χαρτικών προϊόντων (σακούλων) πιστοποιημένων βάσει του προτύπου FSC- STD-40-004. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλα τα στάδια της από την παραγγελία των ά υλών στους προμηθευτές, μέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου και της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών.

Η εταιρία Multibags δηλώνει ρητά ότι υιοθετεί το σύστημα ελέγχου της Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC-STD-40-004 το οποίο συμβάλει:

 • στην αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας
 • στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
 • στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης
 • στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται τον ανθρώπινο παράγοντα εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία και τις βασικές αρχές που ορίζονται στο πρότυπο με αποδοτικό από απόψεως κόστους-οφέλους τρόπο, με την πολιτική υιοθέτησης του συστήματος FSC- STD-40-004.

 Για την εταιρία

Γενικός Διευθυντής                                                                                                                   Σέρρες, 01/07/2022

Λούλης Βασίλης                                                                                                                                     (έκδοση 1η)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

+30 215 5000 300 / +30 23210 55035
team@multibags.com