ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001 / ISO 27001

ISO 27001

Το ISO 27001 είναι το μόνο πιστοποιήσιμο διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ). Το ΣΔΑΠ είναι ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών με σκοπό την διαχείριση των κινδύνων πληροφοριών, όπως επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεις, διαρροές δεδομένων ή κλοπή.
Η πιστοποίηση ISO / IEC 27001 αποδεικνύει ότι ένας οργανισμός μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών του. Με στόχο τον εντοπισμό των κινδύνων και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία των πληροφοριών, ορίζουμε διαδικασίες ασφάλειας βέλτιστης πρακτικής και εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

 

ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και διατήρησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για κάθε εταιρεία και οργανισμό.

Το ISO 9001, ως διεθνές πρότυπο, αναγνωρίζεται ως η βάση για κάθε εταιρεία στην προσπάθεια της να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει διαρκώς την ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή ποιοτική βελτίωση. Ως εκ τούτου, πολλές εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί το απαιτούν ως την ελάχιστη απαίτηση για έναν οργανισμό ώστε να είναι προμηθευτής.

Επειδή υπάρχει τακτικός έλεγχος των διαδικασιών από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, οι πελάτες δεν χρειάζεται να ελέγχουν οι ίδιοι την εταιρεία.

Για το λόγο αυτό, η πιστοποίηση ως προς ISO 9001:2015 έχει καταστεί πλέον ως η πιο απαραίτητη πιστοποίηση για οποιαδήποτε εταιρεία.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

+30 215 5000 300 / +30 23210 55035
team@multibags.com